IC Holding Surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz ve Hedeflerimiz

IC Holding’in sürdürülebilirlik alanında önceliklendirdiği konuları belirlemek amacıyla 2022 yılında ilk defa “IC Holding Sürdürülebilirlik Öncelikleri Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma IC Holding’in iç ve dış paydaşlarını kapsayacak şekilde anket yöntemi izlenerek gerçekleştirilmiştir. IC Holding çalışanları, tedarikçiler, iş ortakları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversiteler, kamu kuruluşları, müşteriler, yabancı paydaşlar, finans birimi ve IC Holding üst yönetimini kapsayan paydaşlardan toplamda 1.096 yanıt alınmıştır. Katılımcılar tarafından puanlanmayan ve tüm öncelikli konulara tam puan verilen toplamda 395 yanıtın kapsam dışında bırakılması ile değerlendirmeye alınan yanıt sayısı 701 olarak belirlenmiştir. Anket çalışmaları kapsamında katılımcılar tarafından değerlendirilen öncelikli konu başlıkları, sektör analizi ve IC Holding temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Anket çalışması sonuçlarına göre dahil edilen 21 öncelikli konu başlığından 13 başlık hem iç hem dış paydaşlar tarafından ayrışacak şekilde en yüksek öncelikli konular olarak değerlendirilmiştir.

Etik Yasalara Uyum ve Yolsuzluk ile Mücadele

İş Sağlığı ve Güvenliği

İklim Krizi ile Mücadele ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş

Çalışan Hakları ve Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi

Kurumsal Yönetişim

Önceliklerimiz

Plastik ve Su Yönetimi

Çeşitlilik Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkileri ve Yönetimi

Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi

Yerel Ekonomi ve İstihdama Katkı

Döngüsel Ekonomi

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Uyum

IC Holding’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyum stratejisinin oluşturulması için anket sonuçlarına göre en yüksek öncelikli olarak belirlenen konular için üst yönetim ile yapılan toplantılar neticesinde IC Holding faaliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleri dahilinde SKA-5, SKA-8, SKA-9 ve SKA-13, IC Holding’in ortak SKA’ları olarak belirlenmiştir.

Faaliyetler gerçekleştirilirken diğer tüm SKA’lar ile de uyum içerisinde yürütülmesi gözetilmekle birlikte belirlenen bu ortak SKA’lar özelindeki çalışmaları yürütmek üzere IC Holding Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı içerisinde odak alt çalışma grupları oluşturulmuştur.

Grup Şirketleri bu ortak SKA’lara ek olarak kurumsal yapılarını ve faaliyet alanlarındaki önceliklerini göz önünde bulundurarak diğer SKA’ları da öncelik listelerine dahil edebilmektedir.

İklim Eylemi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
İnsana Yakışır İş ve Ekonomi
Yenilikçi ve Altyapı

Hedeflerimiz

Sürdürülebilirliği bir kültür haline getirmeyi kendine misyon edinen IC Holding, tüm faaliyetlerini gelecek nesillere karşı olan sorumluluğunun bilinciyle yürütmekte ve ileriye dönük operasyonlarını planlarken Gelişimin Etkisi yaklaşımı ile tüm iş modelleri için sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır. Bu kapsamda, operasyonel hedeflerinin yanı sıra belirlediği öncelikli konulara ait sürdürülebilirlik hedeflerini de termin süreleri ve hangi SKA’lar ile ilişkili olduğu bilgilerini içerecek şekilde tanımlamaktadır.

Hedeflerimiz